Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie

Warszawa

Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2020-07-29

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

 • działy prawne i księgowe dużych podmiotów gospodarczych
 • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi
 • przedstawiciele firm ubezpieczeniowych
 • przedstawiciele kancelarii odszkodowawczych
 • Radcowie Prawni i Adwokaci

Cele szkolenia

 • przybliżenie problematyki ubezpieczenia mienia dużych przedsiębiorstw, poprzez pokazanie istniejących możliwości ubezpieczeniowych i potencjalnych problemów z wykonywaniem umów

Sposób prezentacji

 • system Mind Mapping oraz materiały pomocnicze
 • wykład przerywany pytaniami uszczegóławiającymi
 • tezy do dyskusji na sali wykładowej oraz w kuluarach

Program szkolenia

1. Ubezpieczenie nieruchomości

 • Przedmiot ubezpieczenia oraz zakres ryzyk nazwanych
 • Ryzyka niechciane przez zakłady ubezpieczeń
 • Ustalenie sumy ubezpieczenia
 • Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe
 • Opcja All risks i uwarunkowania związane z jej stosowaniem
 • Cesja odszkodowania oraz ubezpieczenie na cudzy rachunek
 • Koasekuracja

2. Ubezpieczenie mienia ruchomego

 • Uwarunkowania ryzyka kradzieży
 • Inne ryzyka związane z mieniem ruchomym w działalności gospodarczej
 • Metodyka ustalania sum ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie „na pierwsze ryzyko”
 • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • Uwagi na temat likwidacji szkód

3. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i od awarii

 • Zakres zastosowania ubezpieczenia
 • Przedmiot ubezpieczenia i określenie jego zakresu
 • Wymogi zakładów ubezpieczeń w zakresie użytkowania przedmiotu ubezpieczenia
 • Wyłączenia odpowiedzialności
 • Ustalenie sumy ubezpieczenia i sposób wyliczenia odszkodowania
 • Wymogi formalne zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia

4. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego

 • Przedmiot ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie danych
 • Sprzęt stacjonarny i przenośny
 • Wyłączenia i wymogi w zakresie użytkowania

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY