Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw

Warszawa

Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw 2020-07-30

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

 • działy prawne i księgowe dużych podmiotów gospodarczych
 • brokerzy zajmujący się ubezpieczaniem mienia
 • Radcowie Prawni i Adwokaci

Cele szkolenia

 • przybliżyć problematykę ubezpieczenia mienia dużych przedsiębiorstw, poprzez pokazanie istniejących możliwości ubezpieczeniowych i potencjalnych problemów z wykonywaniem umów

Sposób prezentacji

 • system Mind Mapping oraz materiały pomocnicze
 • wykład przerywany pytaniami uszczegóławiającymi
 • tezy do dyskusji na sali wykładowej oraz w kuluarach

Program szkolenia

1. Prawna regulacja ubezpieczeń – zalety i wady ubezpieczeń

 • Normy kodeksowe i inne regulujące ubezpieczenia
 • Kilka uwag na temat organizacji i pośrednictwa ubezpieczeń
 • System nadzoru i procedura odwoławcza
 • Sądy powszechne a ubezpieczenia

2. Ubezpieczenie nieruchomości

 • Przedmiot ubezpieczenia oraz zakres ryzyk nazwanych
 • Ryzyka niechciane przez zakłady ubezpieczeń
 • Ustalenie sumy ubezpieczenia
 • Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe
 • Opcja All risks i uwarunkowania związane z jej stosowaniem
 • Cesja odszkodowania oraz ubezpieczenie na cudzy rachunek
 • Koasekuracja

3. Ubezpieczenie mienia ruchomego

 • Uwarunkowania ryzyka kradzieży
 • Inne ryzyka związane z mieniem ruchomym w działalności gospodarczej
 • Metodyka ustalania sum ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie „na pierwsze ryzyko”
 • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • Uwagi na temat likwidacji szkód

4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i od awarii

 • Pojecie awarii
 • Zakres zastosowania ubezpieczenia
 • Przedmiot ubezpieczenia i określenie jego zakresu
 • Wymogi zakładów ubezpieczeń w zakresie użytkowania przedmiotu ubezpieczenia
 • Wyłączenia odpowiedzialności
 • Ustalenie sumy ubezpieczenia i sposób wyliczenia odszkodowania
 • Wymogi formalne zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia

5. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego

 • Przedmiot ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie danych
 • Sprzęt stacjonarny i przenośny
 • Wyłączenia i wymogi w zakresie użytkowania

6. Ubezpieczenia grupowe na życie i NW – specyfika ubezpieczeń grupowych

 • Procedura zawarcia ubezpieczenia
 • Obsługa ubezpieczeń i problematyka kosztów
 • Zakres ubezpieczenia i wyłączenia
 • Likwidacja szkód

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY