Słowniczek majątkowy

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Słowniczek majątkowy

Program szkolenia

Szkolenie realizowane jest wyłącznie w formule wewnętrznej. Poniżej prezentujemy założenia programowe. Ostateczny program dostosowujemy do potrzeb Klienta.

Założenia programowe

1. Automatyczne przedłużenie

 • przedłużenie umowy na kolejny okres jeśli nie została ona wypowiedziana

2. Automatyczne pokrycie

 • udzielenie ochrony dla nowo nabytego mienia bez konieczności jego zgłaszania
 • klauzura nowej lokacji
 • klauzura miejsca ubezpieczenia

3. Automatyczne doubezpieczenie, wznowienie limitu

 • podniesienie po szkodzie sumy ubezpieczenia do ustalonej wartości w przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia

4. Odstąpienie  od zasady proporcji

 • rezygnacja ze sprzeciwu wobec ubezpieczenia poniżej wartości (np.. Wzrost wartości towaru, robocizny)

5. Odpowiedzialność cywilna

 • deliktowa
 • kontraktowa

6. Podstawy odpowiedzialności (k.c. i k.k.)
- zasada winy

 • wina
  • umyślna (ktoś chciał wyrządzić szkodę)
  • rażące niedbalstwo (wina umyślna nie udowodniona)
 • odpowiedzialność za skutek
  • zasada ryzyka
  • zasada słuszności (stosowane przez sądy, ważne czynniki lub społeczne)

7. Klauzula inflacyjna

8. Klauzula reprezentantów (przedstawiciele ubezpieczonego)

9. Klauzula stempla pocztowego

10. Klauzula przewłaszczenia mienia

 • umowa nie podlega rozwiązaniu dla minia, którego własność została przeniesiona na bank

11. Składka

 • zaliczkowa
 • depozytowa
 • rozliczeniowa

12. Osoba trzecia

13. Regres ubezpieczeniowy

14. Bonus malus

15. Tablica frakcyjna

16. Selekcja negatywna (ubezpieczenia finansowe, chorobowe)

 • Podstawowe produkty na polskim rynku - majątek
 • Ubezpieczenia obowiązkowe
  • Charakterystyka
   • wyłom w zasadzie wolności gospodarczej podyktowany specjalnymi okolicznościami społecznymi i gospodarczymi
   • zakład ubezpieczeń – o ile prowadzi działalność w zakresie grupy do której należy ubezpieczenie obowiązkowe – nie może odmówić jego zawarcia
   • kontrola i opłaty karne – sankcje
   • warunki podjęcia decyzji administracyjnej (kredyt)
   • ogólne warunki ubezpieczeń obowiązkowych określane przez odpowiedniego ministra zgodnie z delegacja ustawową

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY