Szkody na mieniu przedsiębiorstw w praktyce kancelarii odszkodowawczych

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkody na mieniu przedsiębiorstw w praktyce kancelarii odszkodowawczych

Program szkolenia

I. Likwidacja szkód od kuchni
1. Ubezpieczenia jako biznes i jako misja
2. Rola i miejsce likwidacji szkód w firmie ubezpieczeniowej
3. Strategie obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami (oficjalne i nieoficjalne)
4. Procedura likwidacji szkód – podstawy wypłaty: ugoda, wyrok, decyzja
5. Wymogi i etapy starannego i prawidłowego postępowania likwidacyjnego
6. Ciężary dowodowe w likwidacji szkód
7. Granice obowiązku współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem

II. Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie
1. Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu naruszenia obowiązków deklaratoryjnych i notyfikacyjnych
2. Odmowa z powodu sprowadzenia zdarzenia z winy umyślnej i rażącego niedbalstwa
3. Systemy ubezpieczenia mienia (all risks, named perills)
4. Uwarunkowania objęcia ubezpieczeniem ryzyka kradzieży 
5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
6. Dodatkowe warunki i inne ważne postanowienia zawarte w OWU ubezpieczycieli
7. Mienie w budowie i mienie w transporcie

III. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy i jej ubezpieczenie
1. Przesłanki powstania odpowiedzialności cywilnej (wina, związek przyczynowy, szkoda)
2. Zasady odpowiedzialności i ich wpływ na określone obszary działalności przedsiębiorstw
3. Rozszerzony zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i jego uwarunkowania (szkody produktowe, środowiskowe, pracownicze, czyste straty finansowe, koszty ochrony prawnej)
4. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
5. Szczególne zasady ubezpieczenia OC przewoźnika
6. Firmy budowlane i specyfika ryzyk związanych z ich działalnością.

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY