Ryzyko osobistej odpowiedzialności materialnej członków organów spółki kapitałowej oraz kadry zarządzającej

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ryzyko osobistej odpowiedzialności materialnej członków organów spółki kapitałowej oraz kadry zarządzającej

O szkoleniu

Cel szkolenia

 • Praktyczne przedstawienie problematyki odpowiedzialności materialnej członków organów spółek z o.o i akcyjnych jak również innych osób biorących udział w podejmowaniu decyzji
 • Wskazanie metodyki zarządzania zagrożeniami jakie wynikają z uczestnictw w procesie kierowania przedsiebiorstwem

Adresaci szkolenia

 • członkowie zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych
 • prokurenci
 • dyrektorzy
 • radcowie prawni spółek kapitałowych
 • pracownicy działów prawnych
 • likwidatorzy

Program szkolenia

Dzień I

1. Ryzyko w zarządzaniu

 • Kształtowanie się pojęcia ryzyka
 • Współczesne pojęcie ryzyka
 • Współczesne wymogi dotyczące podejścia do ryzyka w zarządzaniu różnymi podmiotami rynkowymi
 • Nowe wyzwania dla zarządzania ryzykiem
 • Obszary ryzyka współczesnego przedsiębiorstwa (ćwiczenie – mapa ryzyka)

2. Zarządzanie ryzykiem

 • Cele zarządzania ryzykiem
 • Poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem
 • Metody sterowania ryzykiem (methods of handling risk)
 • Ubezpieczenia, jako szczególna metoda transferu ryzyka (cwiczenie – grupy wspólnego ryzyka)

3. Podejście do ryzyka, jako źródło konfliktu między właścicielami i zarządzajacymi

 • Asymetria informacyjna
 • Teoria agencji, jako wytłumaczenie konfliktów korporacji i kierującego nią zarządu
 • Sposoby przeciwdziałania kolizji interesów i koszty agencji (ćwiczenie – scenariusze obrony przed wrogim przejęciem)

4. Błąd, jako wyraz czynnika ludzkiego w zarządzaniu

 • Pojęcie i podstawowe rodzaje błędów
 • Błąd nagły i kumulacyjny
 • Błędy według częstości występowania
 • Działanie w warunkach niepewności
 • Przyczyny błędów (ćwiczenie – jestem nieśmiertelny, bo jeszcze nie umarłem)

5. Błąd w procesie decyzyjnym

 • Etapy procesu decyzyjnego i możliwe błędy
 • Dysonans poznawczy decydenta, jako podstawowa przyczyna błędów zarządczych
 • Emocje, jako przyczyna błędów zarządczych
 • Grupowe podejmowanie decyzji (ćwiczenie – czy komitet może mysleć innowacyjnie)

6. Błąd w teorii prawa

 • Zastosowanie metodyki zarządzania ryzykiem do osobistej odpowiedzialności menedżer
 • Faza identyfikacji ryzyka odpowiedzialności materialnej menedżera
 • Delikt prawa cywilnego
 • Zasady powstawania odpowiedzialności cywilnej
 • Zdarzenia, z którymi ustawa wiąże obowiązek naprawienia szkody z mienia prywatnego członka organu (ćwiczenie – niespodzianka)

Dzień II

1. Najważniejsze normy prawa, z którymi ustawa łączy odpowiedzialność

 • Inne przepisy prawa, z których wynika odpowiedzialność zarządzającego
 • Poziom zawinienia zarządzającego
 • Pojęcie szkody
 • Rozmiar szkody (ćwiczenie – to nie jest możliwe)

2. Faza sterowania i kontroli ryzyka

 • Umowne zwolnienie z odpowiedzialności
 • Tworzenie funduszy celowych
 • Ubezpieczenie prywatnej odpowiedzialności zarządzających od błędów (D&O) (ćwiczenie – poznajemy ryzyko zarządzania)

3. Ubezpieczenie D&O – 100 lat burzliwej historii

 • Pierwsze ubezpieczenia D&O w Niemczech
 • Powstanie ubezpieczenia D&O w USA - wielki krach giełdowy 1929 roku
 • Kryzys odpowiedzialności cywilnej w USA i D&O z lat 1984-1986
 • Finansowe skandale lat 2001 – 2002 i zaostrzenie odpowiedzialności
 • Kryzys finansowy roku 2008 i jego możliwe konsekwencje (ćwiczenie – jesteśmy zarządem ubezpieczalni)

4. Istota i konstrukcja ubezpieczenia D&O

 • Ubezpieczenie D&O, jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie D&O jako zawarte na cudzy rachunek i wynikłe z stąd konsekwencje
 • Czyste straty finansowe, jako przedmiot ubezpieczenia D&O (ćwiczenie –  OC na cudzy rachunek)

5. Definicja darzenia szkodowego – klauzula czasowa „claims made”

 • Trigger claims made, jako dominujący w doktrynie D&O w USA
 • Dopuszczalność konstrukcji claims made w orzecznictwie niemieckim
 • Claims made w polskiej teorii i praktyce ubezpieczeniowej
 • Odpowiedzialność za zdarzenia zaszłe przed zawarciem umowy (ćwiczenie – trigery w medycynie)

6. Podanie okoliczności istotnych dla oceny ryzyka – zakres informacji i osoby zobowiązane do ich podania

 • Problematyka wiedzy osoby prawnej
 • Wydłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej
 • Problematyka niezgodnego z prawem wykorzystania stosunku umowy ubezpieczenia D&O
 • Podwójna rola kulancji ubezpieczeniowej
 • Koluzja (ćwiczenie – wiedza i świadomość)

7. Dodatkowe elementy ochrony ubezpieczeniowej

 • Ubezpieczenie ochrony prawnej
 • Koszty wizerunkowe
 • Optymalizacja zakresu ochrony
 • Sumy gwarancyjne
 • Udziały własne (ćwiczenie – jak odzyskać dobre imię)

8. Analiza przypadków

 • Przykłady roszczeń z polskiego rynku
 • Opcje walutowe, a odpowiedzialność zarządzających

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY